คณะกรรมการบริหาร

สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และจักรยานยนต์ไทย

ประจำปี พ.ศ.2561-2563

ภูวนาถ เผ่าจินดา
(Bhuvanath Paochinda)
นายกสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และจักรยานยนต์ไทย
President

 
สมศักดิ์ มีลือการ (Somsak Meelukarn ) อุปนายกสมาคม Vice President
เจษฎา วงศ์พานิช (Jessada Wongpanich) กรรมการบริหารและเลขานุการ Executive Committee Member
ศักดิ์ณรงค์ ฉันทศาสตร์ (Saknarong Chantasart) กรรมการบริหารและเหรัญญิก Executive Committee Member
สมศักดิ์ มีลือการ (Somsak Meelukarn ) อุปนายกสมาคม Vice President
เจษฎา วงศ์พานิช (Jessada Wongpanich) กรรมการบริหารและเลขานุการ Executive Committee Member
ศักดิ์ณรงค์ ฉันทศาสตร์ (Saknarong Chantasart) กรรมการบริหารและเหรัญญิก Executive Committee Member
สินธุ์ชัย ภมรพล (Sinchai Phamornphol) กรรมการบริหารและประชาสัมพันธ์ Executive Committee Member
ลิขิต น้าประเสริฐ (Likhit Narprasert) กรรมการบริหารและนายทะเบียน Executive Committee Member
อัฐฒา นายเรือ (Attha Nairua) กรรมการบริหารและปฏิคม Executive Committee Member
สินธุ์ชัย ภมรพล (Sinchai Phamornphol) กรรมการบริหารและประชาสัมพันธ์ Executive Committee Member
ลิขิต น้าประเสริฐ (Likhit Narprasert) กรรมการบริหารและนายทะเบียน Executive Committee Member
อัฐฒา นายเรือ (Attha Nairua) กรรมการบริหารและปฏิคม Executive Committee Member
สราวุธ คำศรี (Sarawut Khamsri) กรรมการบริหาร Executive Committee Member
อทิติ ศศิโรจน์ (Atiti Sasiroj) กรรมการบริหาร Executive Committee Member
เดชพันธุ์ นามบุญสิงห์พล (Detchapan Namboonsingpon) กรรมการบริหาร Executive Committee Member
สราวุธ คำศรี (Sarawut Khamsri) กรรมการบริหาร Executive Committee Member
อทิติ ศศิโรจน์ (Atiti Sasiroj) กรรมการบริหาร Executive Committee Member
เดชพันธุ์ นามบุญสิงห์พล (Detchapan Namboonsingpon) กรรมการบริหาร Executive Committee Member
ปรม พวงงาม (Parama Phuangngarm) กรรมการบริหาร Executive Committee Member
ชลัคร ช่วยชู (Chaluck ChuayChoo) กรรมการบริหาร Executive Committee Member
รังสรร ทองภู(Rangsan Thongphu) กรรมการบริหาร Executive Committee Member
ปรม พวงงาม (Parama Phuangngarm) กรรมการบริหาร Executive Committee Member
ชลัคร ช่วยชู (Chaluck ChuayChoo) กรรมการบริหาร Executive Committee Member
รังสรร ทองภู (Rangsan Thongphu) กรรมการบริหาร Executive Committee Member
ณัฐเวช ยอดแสง (Nattawate Yodsaeng) กรรมการบริหาร Executive Committee Member
จิราพร ศรีอำไพ (Chirapron Sriaumpi) กรรมการบริหาร Executive Committee Member
 
ณัฐเวช ยอดแสง (Nattawate Yodsaeng) กรรมการบริหาร Executive Committee Member
จิราพร ศรีอำไพ (Chirapron Sriaumpi) กรรมการบริหาร Executive Committee Member
 

ตารางงานแถลงข่าว ปี 2562