คณะกรรมการบริหาร

สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และจักรยานยนต์ไทย

ประจำปี พ.ศ.2563-2565

วชิระ เรืองมาลัย
(Wachira Ruangmalai)
นายกสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และจักรยานยนต์ไทย
President

 
พุทธิ ผาสุข (Buddhi Pharsuk) อุปนายกสมาคม Vice President
วรพล สิงห์เขียวพงษ์ (Worapol Singkeopong) อุปนายกสมาคม Vice President
รังสรร ทองภู (Rangsan Thongphu) กรรมการบริหารและเเลขานุการ Executive Committee Member
พุทธิ ผาสุข (Buddhi Pharsuk) อุปนายกสมาคม Vice President
วรพล สิงห์เขียวพงษ์ (Worapol Singkeopong) อุปนายกสมาคม Vice President
รังสรร ทองภู (Rangsan Thongphu) กรรมการบริหารและเลขานุการ Executive Committee Member
กันต์ เย็นสบาย (Kan Yensabai) กรรมการบริหารและเหรัญญิก Executive Committee Member
ธีระโชติ คงทน (Teerachot Kongton) กรรมการบริหารและนายทะเบียน Executive Committee Member
นุสรา เงินเจริญ (Nussara Ngoencharoen) กรรมการบริหารและประชาสัมพันธ์ Executive Committee Member
กันต์ เย็นสบาย (Kan Yensabai) กรรมการบริหารและเหรัญญิก Executive Committee Member
ธีระโชติ คงทน (Teerachot Kongton) กรรมการบริหารและนายทะเบียน Executive Committee Member
นุสรา เงินเจริญ (Nussara Ngoencharoen) กรรมการบริหารและประชาสัมพันธ์ Executive Committee Member
กรพิทักษ์ เบญจเจริญรุจน์ (Kornpitak Benjaroenruj) กรรมการบริหารและปฏิคม Executive Committee Member
ไชยรัตน์ ไพศาลธนจิตร (Chairat Paisantanajit) กรรมการบริหาร Executive Committee Member
จิราพร ศรีอำไพ (Chirapron Sriaumpi) กรรมการบริหาร Executive Committee Member
กรพิทักษ์ เบญจเจริญรุจน์ (Kornpitak Benjaroenruj) กรรมการบริหารและปฏิคม Executive Committee Member
ไชยรัตน์ ไพศาลธนจิตร (Chairat Paisantanajit) กรรมการบริหาร Executive Committee Member
จิราพร ศรีอำไพ (Chirapron Sriaumpi) กรรมการบริหาร Executive Committee Member
พิสิษฐ ภาระก้านตรง (Pisit Pararkarntrong) กรรมการบริหาร Executive Committee Member
เอกรินทร์ อัสดรธีรยุทธ์ (Ekkarin Asadontirayudh) กรรมการบริหาร Executive Committee Member
รติ ปานทอง Rati Panthong) กรรมการบริหาร Executive Committee Member
พิสิษฐ ภาระก้านตรง (Pisit Pararkarntrong) กรรมการบริหาร Executive Committee Member
เอกรินทร์ อัสดรธีรยุทธ์ (Ekkarin Asadontirayudh) กรรมการบริหาร Executive Committee Member
รติ ปานทอง (Rati Panthong) กรรมการบริหาร Executive Committee Member
พุฒิพัฒน์ สุริยะธัญสิริ (Puttiphat Suriyatansiri) กรรมการบริหาร Executive Committee Member
รชฎ สุวรรณรัต (Rachod Suwarnarat) กรรมการบริหาร Executive Committee Member
 
พุฒิพัฒน์ สุริยะธัญสิริ (Puttiphat Suriyatansiri) กรรมการบริหาร Executive Committee Member
รชฎ สุวรรณรัต (Rachod Suwarnarat) กรรมการบริหาร Executive Committee Member
 

ตารางงานแถลงข่าว ปี 2562