สมาชิก สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย (สรยท.) 

สมาชิกกิตติมศักดิ์
ชื่อ- สกุล สื่อ
กิตติมศักดิ์ ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา  กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จก.(มหาชน)
กิตติมศักดิ์ นายขวัญชัย ปภัสร์พงษ์  สื่อสากล
กิตติมศักดิ์ นายจรวย  ขันมณี  ยานยนต์สแควร์
กิตติมศักดิ์ นายพัฒนเดช อาสาสรรพกิจ  VA&SON
กิตติมศักดิ์ นายจาตุรนต์ โกมลมิศร์  กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จก.(มหาชน)
กิตติมศักดิ์ นายอโณทัย เอี่ยมลำเนา  กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จก.(มหาชน)
กิตติมศักดิ์ นายรวิ โหลทอง  อินสไพร์
กิตติมศักดิ์ นายพินิต ทองสุข  www.thecarstune.com
กิตติมศักดิ์ นายวรพล สิงห์เขียวพงษ์ รายการวิทยุคัมภีร์รถ 101.5 FM.
กิตติมศักดิ์ นายรวิพล สุวรรณผ่อง  Motor Variety, TRS 99.5 MHz.
กิตติมศักดิ์ นายองอาจ  จรุงศรี  ยานยนต์สแควร์
กิตติมศักดิ์ นายถิรพร เนาว์ถิ่นสุข  นิตยสาร On The Road
กิตติมศักดิ์ นายวัชระ ธรรมศรี  พ่อมดรถยนต์, www.carwizard.co.th
กิตติมศักดิ์ นายยุทธพงษ์ ภาษี www.thaiautopress.com
 
 

สมาชิกสามัญ

 ชื่อ สกุลหน่วยงานเลขสมาชิก
นางสาวจิราพร ศรีอำไพ2FAST magazine303
นายพิสิษฐ์ ภาระก้านตรง2FAST magazine239
นายเสฎฐกรณ์ วรรณศิริวิศาลauto.co.th331
นางสาว อังคณา มะพลautosawasdee.com58
นายกฤษพล จุลโลบลautovisionmag.com304
นางสาวขวัญลดา พิมพ์บัณฑิตautovisionmag.com241
นางสาวฤติมา จุลโลบลautovisionmag.com161
นางสาวศศิธันณ์ แมลงภู่autovisionmag.com162
นายจิรัฐชัย สุนทรวิภาตcarallstyle.com141
นางธัญชนก บรรลุกิจcaralltime.com35
นางสาว จุฑามาศ สุภณชัยincarsmagazine.com183
นายเตมีย์ ลิ้มตระกูลincarsmagazine.com163
นายอนุชา ใจเปี่ยมmediathailand.net223
นางสาวสลิล ละครลีautofreestyle.com143
นาย สุธี โตเกษรautofreestyle.com142
นาย นัทภัค หิรัญรัตน์autospeedworld.com277
นายวรพล ลิ่มศิริวงศ์ autospeedworld.com, nexttechdrive.next.in.th278
นายชัชรินทร์ วงศ์สงวนautothaistyle.com62
นายเอกชัย ขำขนิษฐautoworldthailand.com3
นาย ขวัญกันทรลักษ์ พลเยี่ยมbanmuang.co.th185
นางสาว ธีรดา เงินเจริญbenewsonline.com256
นางสาววรพร บัวขาวbenewsonline.com321
นางสาว อัจฉรา เงินเจริญbenewsonline.com257
นางสาว สริตา โรจน์วัฒนวงศ์biztosuccess.com63
นายอทิติ ศศิโรจน์carallstyle.com128
นาย พรหมมินทร์ งามจั่นศรีdriveautoblog.com229
นาย วิริยะ บุญเทศispeedegazine.com300
นางสาววิริยา บุญเทศispeedegazine.com125
นายอภิวัฒน์ชัย ทองวิวัฒน์ ispeedegazine.com301
นางสาว วีรียา สิงห์เวียงladydrivethailand.com211
นางสาวสุชารัตน์ ธานิศธนพัฒน์ladydrivethailand.com325
นายตระกูล ลินทมิตร massautocar.com230
นายชัยวัฒน์ สนไธสงmediathailand.net251
นายกฤษฎา อารีย์เจริญmediathailand.net252
นายธานินท์ ศรีชูเปี่ยมmediathailand.net253
นายพิตรพิบูล อภิสรเมธาสิทธิ์mo-emag.com318
นายสุเทพ อนันต์mo-emag.com326
นายสุวัฒน์ ทับพันธ์mo-emag.com36
นาย ทฤษฎี วีระพงษ์motorforward.com312
นายปิยะ มีทรัพย์ไพบูลย์motorforward.com40
นาย สุวิวัฒน์ อัครพรพูนผล realtimecarmagazine.com330
นาย อาทิตย์ ทับมาโนชrealtimecarmagazine.com333
นางณัฐพัชร์ อัครพรพูนผล realtimecarmagazine.com309
นาย พงศ์พันธ์ รัมมะเกตุrealtimecarmagazine.com317
นายสุเมธ เศษกระโทกrealtimecarmagazine.com329
นาย นนท์ธีร์ นุตกุลrestmetalk.com226
นายวรัญญู ยอดพรหมreviewrodmai.com7
นางสาวณิชกาญจน์ เกยอินทร์thaiautopress.com310
นายกรกิต กสิคุณฐานเศรษฐกิจ103
นาย ก้องเกียรติ ศรีทับทิมthecarstune.com238
นายทนญชัย นิ้มสุนทรtogetherdriven.com171
นางสาว นัทน์นลินทน์ สมปราชญ์togetherdriven.com314
นางธิดารัตน์ ลอยAstv ผู้จัดการรายวัน 47
นายธีรวัฒน์ ดุรงค์กวินAstv ผู้จัดการรายวัน 16
นายวิทิต สุนทรสุขauto-thailand.com11
นาย สุกิจ เลิศธนะแสงธรรมautodeft.com172
นางสาว มัณฑนา เชตุวัลลภกุลautoindy.net227
นายสุภรณ์ ถาวรนิธิautoindy.net99
นายเกรียงศักดิ์ ปันสมautoinfo.co.th305
นายจินดา ลัยนันท์autoinfo.co.th118
นาย ธนสาร เสาวมลautoinfo.co.th117
นางสาวนุสรา เงินเจริญautoinfo.co.th111
นางสาว ปาร์จารีย์ ทัศนชลีจิระโชติautoinfo.co.th116
นายลิขิต น้าประเสริฐautoinfo.co.th127
นายสายชล อรรถาเวชautoinfo.co.th166
นายเอกลักษณ์ สูยะศุนานนท์ autoinfo.co.th114
นางสาวทัศนียา ไกรศิริเดชาautospinn.com74
นาย พีรพัชร หุนสวัสดิ์autospinn.com267
นางสาว วงศ์สุภัทร์ คงสวัสดิ์autospinn.com285
นายณัฐเวช ยอดแสงcarinner.com115
นาย เมธัส เจริญอรุโณทัยcarrushome.com95
นาย ปรม พวงงามcarzanova.com100
ร.ต. ภีมสินี รัตน์อ่อนcarzanova.com294
นาย ชลัคร ช่วยชูcheckraka.com139
นาย วโรดม อิ้วลันตา checkraka.com37
นาย รังสรร ทองภูfacebook.com/inMarketingnews/32
นางสาวพิชญ์สินี มีชำนะfacebook.com/MaximumSpeed234
นางสาว รัตนา ภู่มากfacebook.com/MaximumSpeed233
นาย สารฑูล สักการเวชfacebook.com/Thaiautolive54
นายมนต์ชัย สว่างศรี facebook.com/ThaiTestdrive/217
นายณัฐพล จีระมงคลกุลgrandprix.co.th160
นาย ณัฐพล เดชสิงห์grandprix.co.th84
นายพุทธิ ผาสุกgrandprix.co.th170
นายชนกันต์ พลจันทึกjoinalifethailand.com75
นางสาวณัฐนันท์ เสริมกิจเสรีjoinalifethailand.com77
นายปาณ์นพ ศิลปีjoinalifethailand.com237
นายสุพัฒน์ นาคฤทธิ์ motormillionaire.com110
นายเดชพันธุ์ นามบุญสิงห์พลtorquethailand.com69
นางสาวธมนรัชต์ ยงพรพาณิชย์torquethailand.com313
นายเปรมยุพล นามบุญสิงห์พลtorquethailand.com70
นายณรงค์เดช ปริญญาชัยศักดิ์whatcar.co.th308
นายประกาศิต ปริญญาชัยศักดิ์whatcar.co.th315
นาย ณัฐเทพ เผ่าจินดาAutoMotor TV, autoworldthailand.com64
นายไพรัช จันทรวิเศษAutoMotor TV, autoworldthailand.com187
นาย ภูวนาถ เผ่าจินดาAutoMotor TV, autoworldthailand.com121
นายวริษฐ์ เลิศพัชรพิบูลAutoMotor TV, autoworldthailand.com231
นายชญาพน เอกฉัตร์acarnewsonline.com306
นายวชิระ เรืองมาลัยacarnewsonline.com79
นางสาวสุชาดา ผู้รักสงบ acarnewsonline.com298
นายกันย์ ฉันทภิญญาAUTO JAM TV21
นายมนตรี แซ่หุ่นAuto World249
นายธนัญชัย ยอดธรรมมาautolike tv87
นายวินิจจัย ชลานุเคราะห์ AutoMotor TV281
นายสยาม สิทธิศาสตร์AutoNews&SoundTune 140
นายยุทธศักดิ์ กลิ่นมาลาautospeedz.com236
นายขจรศักดิ์ ลอยBangkok Post138
นายสมหมาย มังคละพุทธิภักดิ์BIKER107
นายกันต์ เย็นสบายCmax Car Magazine197
นายเดชา ไกรศิริเดชาCmax Car Magazine20
นางสาวกัญญณัช กินนารีD CAR Magazine102
นางสาววสุมดี พฤกษฎาจันทรD CAR Magazine322
นายสมชาย เกตุหอมD CAR Magazine324
นางสาว สุภัคตรา ผ่าผลD CAR Magazine328
นาย พุฒิเชฎฐ์ ตรงซื่อสัตย์ gothyudrive.com184
นาย รติ ปานทองGT-R maxx on wave, gtrmaxx.com203
นางสาวณภาภัช มีแววmotor radio FM97307
นายวีระพงษ์ พุ่มผกาmotor radio FM97131
นางสาวอริสรา อุ้มญาติMotor Running332
นายกันตธรรม ราชวัลลภานุสิษฐ์SAFE SAVE DRIVE57
นายพิเชษฐ์ แจ่มกระทึกSAFE SAVE DRIVE FM89.5,
lifestyle224.com
43
นายอัฐฒา นายเรือSAFE SAVE DRIVE FM89.5, lifestyle224.com126
นายรชฎ สุวรรณรัตน์ Showroom on air202
นายวิโรจน์ ธัญญหาญShowroom On Air19
นายสมบัติ วัฒนวิไลกุลSmart Drive FM89.5, motoroops.com, carlifeway.com39
นางสาวจิระวรรณ ถนัดช่างแสงSmart Drive FM89.5, motorsport.com,
carlifeway.com
258
นายศรัณรัฐ เปรมศรี Speed X On Air55
นายสิริพันธ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยาThe Bike9
นายสุทธินันท์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยาThe Bike 247
นายสุธายุทธ นาคปนคำThe Run169
นายศักดิ์สิทธิ์ พัฒนพิบูลtop car, เส้นทางยานยนต์, MO-E Mag323
นายปฐพี ชูมณีTwo Wheels Action224
นายพิสิษฐ์ นารถมณีTwo Wheels Action319
นายยศกรวิศรุต เจริญเตชาพันธ์Two Wheels Action219
นางสาวสุธารัตน์ หิรัญภิงคาTwo Wheels Action327
นายปฤษฎี หลวงยศกรังด์ปรีซ์ แชนแนล101
นางธัญญลักษณ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยากลับให้ได้ไปให้ถึง, caronline.net81
นายเปรมศักดิ์ เพียรพานิชย์กลับให้ได้ไปให้ถึง, caronline.net66
นายสุทธิชัย เตียวยืนยงข่าวสด186
นายสมศักดิ์ มีลือการคู่แข่งมอเตอร์ริ่ง 4
นายสุวัจชัย อินทร์แก้วคู่แข่งมอเตอร์ริ่ง 181
นางสาววนิตดา อมรวัฒนาเซียนมอเตอร์ไซค์320
นายทนง แซ่เล้าไซเคิลโรด221
นายไตรวุธ วีรานนท์ดีคาร์ แมกกาซีน, โชว์รูมออนแอร์311
นายกิตติ์ธเนศ ตั้งสิริธนนันท์เดลินิวส์ ออนไลน์246
นางสาวกาญจนา สัตยไพศาลเดอะไซเคิล, เดอะไซเคิลออนแอร์,
Autospeedworld.com
279
นายสินธุ์ชัย ภมรพลนสพ.กรุงเทพธุรกิจ132
นางสาวจุฑามาศ ไชยวรรณนสพ.ฐานเศรษฐกิจ270
นายสุรชัย มณีมหานนท์นสพ.ฐานเศรษฐกิจ 212
นายเอกรินทร์ อัสดรธีรยุทธ์ นสพ.ดอกเบี้ยธุรกิจ76
นายคิงสลี ไชยรัตน์ วิชยะสิงหะนสพ.เดอะเนชั่น129
นางสาวนรินทร โชติภิรมย์กุลนสพ.ไทยโพสต์123
นายนิติ โมราวรรณนสพ.แนวหน้า61
นายภาคภูมิ ภู่กาญจน์นสพ.แนวหน้า204
นายอมร พวงงามนสพ.ประชาชาติธุรกิจ41
นายสุรพล สุประดิษฐ์ ณ อยุธยานสพ.มติชน122
นายอภิชัย ไกรนุกูลนสพ.สยามรัฐ164
นายสมชาย พรหมหนูนสพ.ออโต้พรีวิว73
นางสาวภัชรี เอกฉัตร์นิตยสาร A car, acarnewsonline.com33
นางสาว นิรดา จุลโลบลนิตยสาร Autovision & Travel59
นายปิยวัฒน์ จิตมานิตยสาร Autovision & Travel60
นายสมวิน จิรศักดิ์อานนท์นิตยสาร EVO133
นายชุมพล ณ ตะกั่วทุ่งนิตยสาร Golf Digest52
นายณวินท์ ยาศรีนิตยสาร In for life276
นางลักษณา แตงร่มใบนิตยสาร In for life275
นายภิญโญ จันทร์เพชร์นิตยสาร motorcross94
นายนพพร ณรงค์น้อยนิตยสาร The Runนิตยสาร The Run280
นางสาวจงจิตต์ มงคลสิริฤกษ์นิตยสาร เดอะรัน15
นายเจษฎายุทธ์ ณรงค์น้อยนิตยสาร เดอะรัน14
นายสราวุธ คำศรีนิตยสาร ตลาดรถ78
นางสาวสุทธิสา สวัสดิ์ถึกนิตยสาร ตลาดรถ260
นางสาววุฒิณี ทับทองประชาชาติธุรกิจ157
นายอรรครินทร์ ห้องดอกไม้ผู้จัดการรายวัน, mgronline.com199
นายพลพัต สาเลยยกานนท์โพสต์ ทูเดย์ 155
นายพุฒิพัฒน์ สุริยะธัญสิริ รายการ Auto World ททบ.51
นายศักดิ์ณรงค์ ฉันทศาสตร์รายการ Autolike TV, autoliketv.com124
นายสมศักดิ์ เชาว์รังสรรรายการ Automedia Radio live28
นายธีระโชติ คงทนรายการ GPS เส้นทางโฟกัส68
นางสาวรุ่งรัตน์ ขวัญชื้น รายการ GPS เส้นทางโฟกัส13
นายวรณัฐพล เพิ่มสันเทียะ รายการ GPS เส้นทางโฟกัส297
ว่าที่ร.ต.หญิงสุรีย์ภรณ์ แซ่เตียวรายการ GPS เส้นทางโฟกัส284
นางสาวอรอุมา แก้วชูรายการ GPS เส้นทางโฟกัส17
นายอานันท์ จูกอรายการ GPS เส้นทางโฟกัส80
นายชาลี เชนส้มรายการ Motor Running 67
นางสาวจุฑารัตน์ อุ้มญาติรายการ Motor Running, myautotrend.com18
นางสาวกษิรา ศรีสุวรรณรายการ Motor World188
นางสาววัชราภรณ์ ภัทรานุกรมรายการ motorworld 88
นายพลสิทธิ์ อุชชินรายการ ต-คนรักรถ, carvariety.com83
นายเจษฏา วงศ์พานิชรายการทีวี Z-TV, ztvthailand.com153
นายมณฑล วงษ์โซรายการทีวี Z-TV, ztvthailand.com272
นางสาววรวลัญช์ อาสว่างรายการทีวี Z-TV, ztvthailand.com271
นางสาวสุธาสินี รัตนพันธ์รายการทีวี Z-TV, ztvthailand.com292
นางสาวศิราณี วงษ์โซรายการทีวี Z-TV, ztvthailand.com154
นายเฉลิมพงศ์ วงษ์ฉิมรายการวิทยุ Automedia Radio31
นายจีรศักดิ์ สุวรรณพืชรายการวิทยุ Car for Life137
นางปิยะนารถ สิงห์เขียวพงษ์รายการวิทยุคัมภีร์รถ 101.5 FM.302
นายพลสิทธิ์ นาคใจเสือโรดเรซซิ่ง192
นางสาววนิดา มานิดสราไรเดอร์คลับ244
นายวีรวิชญ์ ช้างแรงการไรเดอร์สคลับ193
นายณัฐพล เผ่าจินดาสยามกีฬา, siamsport.co.th106
นายวิฑูรย์ กุลธวัชชัยสยามกีฬา, auto time, siamsport22
นายคฑาทอง ไวทยานนท์สยามกีฬา, เส้นทางยานยนต์134
นายสนวัตร สุนทรกรัณย์สยามรัฐรายวัน, car on TV136
นายพลัฏฐ์ นิธากรณ์ เส้นทางยานยนต์23
นายณัฐวุฒิ บุญฉลวยเส้นทางยานยนต์, mo-emag.com194
นายดินทรรัตน์ บุญฉลวยเส้นทางยานยนต์, mo-emag.com44
นายธนวัฒน์ บรรลุกิจแหล่งรถยนต์34
นายเกียรติสยาม เกิดทรัพย์แหล่งรถยนต์, drivingplace.com56
นายวรชัย ปัญญาแพงออโต้มีเดีย289
นายกิตติศักดิ์ ไพศาลธนจิตรออโต้วาไรตี้207
นายไชยรัตน์ ไพศาลธนจิตรออโต้วาไรตี้159
นายธรรมปพน ปั้นคุ้มอินไซด์มอเตอร์เรชซิ่ง262


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
E-Mail : tajathailand@gmail.com
Tel : 0 2043 5958
Mobile : 06 1223 7516

ปฏิทินกิจกรรม ปี 2561