หน้าแรก สมาคม สรยท. ข่าว ข่าวจักรยานยนต์ ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับรางวัล จากการตอบแบบสอบถามฮอนด้า

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับรางวัล จากการตอบแบบสอบถามฮอนด้า

บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด ได้มีการจับรายชื่อผู้โชคดีจากการตอบแบบสอบถาม ผู้เลือกใช้รถจักรยานยนต์ฮอนด้า ซึ่งถือเป็นการจับรางวัลครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 สำหรับผู้ที่ซื้อรถจักรยานยนต์ฮอนด้าตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 – 30 ธันวาคม 2561 และตอบกลับมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 ซึ่งมีผู้ที่ได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลที่ 1: รถจักรยานยนต์ฮอนด้า PCX150 จำนวน 1 รางวัล 1. คุณสมบูรณ์ ทิพวัน จ.ฉะเชิงเทรา

รางวัลที่ 2: รถจักรยานยนต์ฮอนด้า MSX125SF จำนวน 2 รางวัล 1. คุณเนตรชนก วาแม จ.ยะลา, 2. คุณวัชรินทร์ อนุแก้ว จ.กรุงเทพมหานคร

ทางฝ่ายวางแผนผลิตภัณฑ์ บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด จะติดต่อผู้โชคดีทุกท่านทางโทรศัพท์และจดหมาย หากทางบริษัทฯ ไม่ได้รับการติดต่อกลับใดๆ จากท่านผู้โชคดีภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562 จะถือว่าท่านผู้โชคดีท่านนั้นสละสิทธิ์การรับรางวัล

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ประภาภรณ์ แผนกวางแผนผลิตภัณฑ์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-757-6111 ต่อ 2608

การจับรางวัลครั้งต่อไป ภายในเดือนสิงหาคม 2562 สำหรับท่านที่ซื้อรถระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2562 ส่งกลับภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562