หน้าแรก สมาคม สรยท. ข่าวสมาคม ประกาศสมาคม การมอบทุนการศึกษาสำหรับบุตร – ธิดาสมาชิกสมาคมฯ ประจำปี 2562

การมอบทุนการศึกษาสำหรับบุตร – ธิดาสมาชิกสมาคมฯ ประจำปี 2562

สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย (สรยท.) ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาของเยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ จึงได้พิจารณามอบทุนการศึกษาให้กับบุตร – ธิดาสมาชิกสมาคมฯ

โดยในปี 2562 นี้ นายภูวนาถ เผ่าจินดา นายกสมาคม และคณะกรรมการบริหาร มีนโยบายที่จะมอบทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาบุตร – ธิดาของสมาชิกสมาคมฯ  ทุนการศึกษาละ 5,000 บาท

โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

  1. ผู้ที่ขอรับทุนการศึกษาต้องเป็นสมาชิกสามัญฯ ของสมาคม และปฏิบัติตามเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมของทางสมาคมฯ เท่านั้น
  2. บุตร-ธิดา ต้องกำลังศึกษาอยู่ระดับเตรียมอนุบาล-ปริญญาตรี มีความประพฤติดี
  3. สมาชิก 1 ท่านสามารถขอรับทุนการศึกษาได้ 1 ทุน
  4. พิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับบุตร – ธิดาสมาชิกสมาคมฯ ประจำปี 2562 จะจัดขึ้นในวันที่ 20 มีนาคม 2562 หลังจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เสร็จสิ้น โดยสมาชิกต้องมารับทุนด้วยตนเองเท่านั้น หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขถือว่าสละสิทธิ์

หลักฐานที่ใช้ในการรับทุนการศึกษามีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. แบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษาบุตร-ธิดา ประจำปี 2562
  2. สำเนาบัตรประชาชนของสมาชิก
  3. สำเนาทะเบียนบ้านของบุตร-ธิดาที่ยื่นขอรับทุน
  4. สำเนาเอกสารการศึกษา อาทิ ใบเสร็จค่าเทอม-เนิร์สเซอรี่ ประจำปีการศึกษา 2561

สมาชิกท่านใดมีความประสงค์ที่จะขอรับทุนการศึกษา โปรดแจ้งความจำนง กรอกแบบฟอร์มขอรับทุน พร้อมรวบรวมเอกสารหลักฐานในการยื่นขอรับทุนทั้งหมดให้ครบถ้วน

ส่งเอกสารทั้งหมดมาที่ Email : tajathailand@gmail.com เพื่อรับการพิจารณา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ : นางสาวหทัยชนก  ทองมณี ผู้จัดการสมาคมฯ
โทร 06 1223 7516, 08 9996 4666  line ID: taja_official

[Download not found]