หน้าแรก สมาคม สรยท. ข่าวสมาคม แจ้งการพิจารณามอบทุนการศึกษาสําหรับบุตร – ธิดาสมาชิกสมาคมฯ ประจําปี 2563

แจ้งการพิจารณามอบทุนการศึกษาสําหรับบุตร – ธิดาสมาชิกสมาคมฯ ประจําปี 2563

TAJA Logo

สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย มีนโยบายมอบทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาบุตร – ธิดาของสมาชิกสมาคมฯ ปีการศึกษา 2563 ทุนการศึกษาละ 5,000 บาท โดยสมาชิกผู้ขอรับทุน ต้องปฏิบัติ ตามเงื่อนไขเข้ามีส่วนร่วมกิจกรรมที่สมาคมฯ จัดขึ้น อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยแบ่งเป็น กิจกรรมเสวนา/สัมมนา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

สมาคมฯ ได้ตรวจสอบเอกสารการขอรับทุนการศึกษาพร้อมข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมระหว่าง เดือน มีนาคม 2562 – มีนาคม 2563 และขอแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการสมาคมฯ ให้ทราบว่า มีสมาชิกผ่านเกณฑ์ จำนวน 48 ทุน (ตามรายชื่อแนบท้าย)

เนื่องจากภาครัฐมีมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของโรคไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ส่งผลให้การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และการมอบทุนการศึกษาสําหรับบุตร – ธิดาสมาชิกสมาคมฯ ประจําปี 2563 จำเป็นต้องเลื่อนออกไป เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับสมาชิกในช่วงสถานการณ์ดังกล่าว สมาคมฯ จึงมีมติมอบทุนการศึกษาสําหรับบุตร – ธิดาสมาชิกสมาคมฯ ประจําปี 2563 จำนวน 5,000 บาท ให้กับสมาชิกด้วยวิธีโอนเงิน

ทั้งนี้ ขอให้สมาชิกที่ยังไม่แจ้งข้อมูลทางบัญชีกับสมาคมฯ กรุณาส่งข้อมูลธนาคารมาที่ Email : tajathailand@gmail.com หรือ Line ID : taja-official ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 สมาคมฯ จะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชี และจะแจ้งข้อมูลการโอนเงินให้กับสมาชิกเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ

รายชื่อสมาชิกที่ผ่านเกณฑ์รับทุน

ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานะ
1 จีรศักดิ์  สุวรรณพืช โอนแล้ว
2 เจษฎายุทธ์ ณรงค์น้อย โอนแล้ว
3 ชลัคร ช่วยชู โอนแล้ว
4 ชาลี เชนส้ม โอนแล้ว
5 ชิชาณัฏฐ์ อัครฐิติชญาพร โอนแล้ว
6 ชุมพล ณ ตะกั่วทุ่ง โอนแล้ว
7 ณวินท์ ยาศรี โอนแล้ว
8 ณัฐพล จีระมงคลกุล โอนแล้ว
9 ณัฐพัชร์ อัครพรพูนผล โอนแล้ว
10 ณัฐเวช ยอดแสง โอนแล้ว
11 ธนสาร เสาวมล โอนแล้ว
12 ธรรมปพน ปั้นคุ้ม  โอนแล้ว
13 ธีรดา  เงินเจริญ โอนแล้ว
14 นนท์ธีร์ นุตกุล โอนแล้ว
15 นิติ โมราวรรณ โอนแล้ว
16 ปฐพี ชูมณี โอนแล้ว
17 ปิยะ มีทรัพย์ไพบูลย์ โอนแล้ว
18 พรหมมินทร์  งามจั่นศรี โอนแล้ว
19 พิเชษฐ์ แจ่มกระทึก โอนแล้ว
20 พิสิษฐ์ ภาระก้านตรง โอนแล้ว
21 ไพรัช จันทรวิเศษ โอนแล้ว
22 ภาคภูมิ ภู่กาญจน์ โอนแล้ว
23 เมธัส เจริญอรุโณทัย โอนแล้ว
24 ยุทธพงษ์ ภาษี โอนแล้ว
25 รังสรร  ทองภู โอนแล้ว
26 รุ่งรัตน์  ขวัญชื้น โอนแล้ว
27 ลักษณา แตงร่มใบ โอนแล้ว
28 ลิขิต น้าประเสริฐ โอนแล้ว
29 วรวลัญช์ อาสว่าง โอนแล้ว
30 วรวุฒิ เลิศคำ โอนแล้ว
31 วรินกาญจน์ อชิรศิรโรจน์ โอนแล้ว
32 วัลภา คำศรี โอนแล้ว
33 วิฑูรย์  กุลธวัชชัย โอนแล้ว
34 วีรวิชญ์ ช้างแรงการ โอนแล้ว
35 ศักดิ์ณรงค์ ฉันทศาสตร์ โอนแล้ว
36 สนวัตร  สุนทรกรัณย์ โอนแล้ว
37 สมวิน จิรศักดิ์อานนท์ โอนแล้ว
38 สราวุธ คำศรี โอนแล้ว
39 สินธุ์ชัย ภมรพล โอนแล้ว
40 สุธายุทธ นาคปนคำ โอนแล้ว
41 สุธารัตน์  หิรัญภิงคา โอนแล้ว
42 สุมณฑา จิตประชากร โอนแล้ว
43 อภิชัย ไกรนุกูล โอนแล้ว
44 อรรครินท์ ห้องดอกไม้     โอนแล้ว
45 อัจฉรา  เงินเจริญ โอนแล้ว
46 อัญฐิกา ศิลรัตน์ โอนแล้ว
47 อาทิตย์ ฉิมพาลี โอนแล้ว
48 เอกชัย  ขำขนิษฐ โอนแล้ว