THAILAND CAR OF THE YEAR
รถยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี โดย
สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย (TAJA)

ที่มา
ที่มา
    จากนโยบายของสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย(TAJA)ที่ต้องการให้สมาคมฯเป็นศูนย์กลางของข้อมูลข่าวสารของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยและเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิก ในการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์ ให้มีความก้าวหน้า รวมถึงต้องการให้มีส่วนนำเสนอข้อมูลเพื่อผู้บริโภคใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ที่มีคุณภาพ ขณะเดียวกันยังมีส่วนส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยให้ก้าวหน้าเทียบเคียงสากลประเทศและ สอดคล้องกับการขยายบทบาทของไทยในฐานะเป็นฐานการผลิตสำคัญของโลก 

    ดังนั้น สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทยจึงเห็นควรจัดทำโครงการคัดเลือกรถยนต์ดีเด่นแห่งปีเพื่อมอบรางวัลสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ โดยกำหนดให้จัดทำโครงการ “รางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี (ค.ศ.) หรือ Thailand car of the year… โดยเริ่มต้นจัดการคัดเลือกรถเพื่อให้รางวัลเป็นครั้งแรกในปี 2015 และกำหนดให้จัดกิจกรรมนี้เป็นประจำทุกๆ ปี ทั้งนี้สมาคมเป็นผู้กำหนดระเบียบ และวิธีการคัดเลือกเพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกรางวัลดังกล่าวทั้งนี้ในเบื้องต้นการมอบรางวัลในปีแรกสมาคมฯ จัดการคัดเลือกรางวัลเฉพาะรถยนต์ ส่วนในอนาคตจะมีการมอบรางวัลสำหรับจักรยานยนต์เพิ่มเติมอีกด้วย

หลักการและเหตุ
    รางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี.(ค.ศ.).หรือ Thailand car of the year (ค.ศ.)… คือ การคัดเลือกรถยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี และมอบรางวัลแก่ผู้ผลิตรถยนต์ภายในประเทศโดยมีหลักการคัดเลือกรถยนต์ที่ผ่านกระบวนการผลิตในประเทศและต้องที่มีคุณภาพ มีการพัฒนาพัฒนาผลิตภัณฑ์ตรงตามคุณสมบัติที่ผู้บริโภคมีความคุ้มค่าและมีคุณค่า โดยกำหนดกติกาคัดเลือกไว้เป็นรายละเอียด ดังนี้

ชื่อรางวัล
(ภาษาไทย) รางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี (ค.ศ.)
(ภาษาอังกฤษ) Thailand car of the year (ค.ศ.)

ประเภทรางวัล
    รางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี.. ไม่มีการแบ่งประเภทหรือแบ่งชนิดรถ (No categories or class) ดังนั้นในการกำหนดรางวัลจึงถือว่า รางวัลประจำปีมีเพียงรางวัลเดียว อย่างไรก็ตามในการประกาศผลรางวัลสมาคมจะเปิดเผยรายชื่อและผลคะแนนรถยนต์ที่ได้รับคะแนนไปพร้อมกัน
คุณสมบัติรถเข้าคัดเลือก (Qualify)
คุณสมบัติรถเข้าคัดเลือก (Qualify)

1.เป็นรถรุ่นใหม่(New Model)ที่แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาดในช่วง 12 เดือนก่อนที่จะได้รับรางวัล(รางวัลปี2559ให้นับรุ่นรถที่เริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่ 1 ต.ค. 62 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 63 
2. ความหมายของคำว่า”แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่” (Model Change) นับจากการประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ( Official Launching)ของตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการพร้อมประกาศราคาขายอย่างเป็นทางการ
3.กรณีที่ผู้ผลิตเปลี่ยนการผลิตจากรถ CBU เป็นรถ CKD ให้ถือการ Relaunch รถประกอบในประเทศ (CKD,SKD) เป็นการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วย
4.รถรอบตัดสินจะต้องเป็นรุ่นที่ถูกเสนอชื่อในรายการตัดสินรอบแรก        
ทั้งนี้ ให้อนุกรรมการฯ จัดทำรายชื่อรถที่มีคุณสมบัติ เข้าคัดเลือกชิงรางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี.(ค.ศ.).หรือ Thailand Car of the Year ….เสนอต่อที่ประชุมสมาคมฯ
กฎการพิจารณาตัดสิน (Rule)
กฎการพิจารณาตัดสิน(Rule)

    รูปแบบการตัดสินยังคงใช้การพิจารณา โดยสมาชิกของสมาคมฯและคณะอนุกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ การตัดสินของคณะกรรมการแบ่งออกเป็น 2 รอบ โดยรอบแรกคะแนนจะมีน้ำหนัก 20% รอบ2 คะแนนมีน้ำหนัก 80% เมื่อได้คะแนนของแต่ละรอบแล้วให้นำเอาไปรวมกันเพื่อหาผลการตัดสิน 

รอบแรก (First Round)
    คณะกรรมการเลือกรถยนต์ที่เข้าคุณสมบัติ (Qualify) ครึ่งหนึ่งของจำนวนที่เข้ารอบมาทั้งหมด (เช่นรถยนต์เข้ารอบสุดท้าย 10 คัน ให้เลือกเพียง 5 คัน ) แต่ถ้ามีเศษให้ปัดขึ้น โดยรถยนต์ที่ถูกเลือก จะได้รับคันละหนึ่งคะแนน ต่อกรรมการหนึ่งท่าน

ทั้งนี้ เมื่อได้ ผลการคัดเลือกแล้ว ให้นำรถทั้งหมดที่เข้าคุณสมบัติ (Qualify)ไปลงคะแนนในรอบรอบตัดสิน (Final Round) ต่อไป

การรวมผลคะแนนรอบแรก ให้อนุกรรมการรวมคะแนน ทำหน้าที่เก็บรักษา 
รอบตัดสิน (Final Round)
คณะกรรมการจะพิจารณาตัดสินรถที่ผ่านการคัดเลือกจากรอบแรกให้ได้รับรางวัลเพียง 1 คันเท่านั้น โดยหลักเกณฑ์คือ คณะกรรมการแต่ละท่านจะมีคะแนนอยู่ 25 คะแนน กรรมการจะต้องให้คะแนนอย่างน้อย 5 คัน คันใดที่กรรมการพิจารณาตามองค์ประกอบแล้วชื่นชอบที่สุดจะต้องให้คันนั้น 10 คะแนน ส่วนที่เหลืออีก 15 คะแนนให้กระจายไปยังรถคันอื่น ห้ามมิให้คะแนนเต็ม 10 เท่ากับรถที่เลือกไว้ในลำดับแรก ซึ่งคะแนนจะต้องเป็นจำนวนเต็มห้ามมีจุดทศนิยม

เกณฑ์การตัดสิน(Evaluation Categories)
    ในการประเมินคะแนนการจัดสิน เพื่อการเปิดกว้างและอิสระของกรรมการแต่ล่ะท่านจึงไม่มีการกำหนดหรือจัดกลุ่ม การให้คะแนน มีเพียงหัวข้อเพื่อเป็นไกด์ไลน์ ในการประเมินของกรรมการ

Evaluation Categories* หัวข้อ หัวข้อ
  การออกแบบ การควบคุม
  ความสะดวกสบาย สมรรถนะ
  ความปลอดภัย อุปกรณ์และการอำนวยความสะดวก
  ความพึงพอใจของผู้ขับขี่ นวัตกรรมทางเทคนิค
  ราคา คุณค่าและความคุ้มค่าเงิน
  การประหยัด ด้านสิ่งแวดล้อม
โครงสร้างกรรมการตัดสิน
โครงสร้างกรรมการตัดสิน
    คณะกรรมการบริหารสมาคมได้กำหนดให้การคัดเลือกรางวัลเป็นไปตามกระบวนการที่สมาคมกำหนดเพื่อให้ใช้เป็นระเบียบมาตรฐานโดยกรรมการบริหารได้กำหนดอนุกรรมการคัดเลือกขึ้นมา 1 ชุดเรียกว่า อนุกรรมการคัดเลือกรางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี (ค.ศ) ประกอบไปด้วย นายกสมาคมฯโดยตำแหน่งและกรรมการบริหารสมาคม และสมาชิกฯ ที่ได้รับเชิญไม่น้อยกว่า 7 คน

อนุกรรมการรางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี..มีหน้าที่ดังนี้
1.จัดเตรียมรายชื่อรถยนต์ที่มีคุณสมบัติ(Qualify) เพื่อเข้ารับรางวัลรอบแรก
2.คัดเลือกรายชื่อกรรมการคัดเลือกรอบตัดสิน เสนอที่ประชุมกรรมการบริหารสมาคมเห็นชอบ

อนุกรรมการรวมคะแนน
ให้นายกฯ แต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อ รวมคะแนน ประกอบไปด้วย นายกฯ โดยตำแหน่งกรรมการบริหาร1 ท่านและประธานอนุกรรมการ เพื่อทำหน้าที่รวมคะแนนและส่งมอบให้นายกเก็บรักษา

กรรมการคัดเลือก
กรรมการคัดเลือก ประกอบไปด้วยกรรมการที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯโดยมีคุณสมบัติกรรมการดังนี้

กรรมการ  คุณสมบัติ 
ที่มา สมาชิกสามัญของสมาคมเสนอชื่อโดยอนุกรรมการฯ
จำนวน ไม่น้อยกว่า 25 คน(ตามคุณสมบัติที่กำหนด)
กรณีที่กรรมการรอบตัดสินน้อยกว่า  25 คน กรรมการบริหารสมาคมฯ มีหน้าที่เสนอ รายชื่อสมาชิกเพิ่มเติมจนครบ
คุณสมบัติ 1.มีผลงานการทดสอบรถยนต์รถจักรยานยนต์ เผยแพร่ต่อสาธารณะเป็นที่ประจักษ์
2.เป็นผู้ปฏิบัติงานในฐานะสื่อมวลชนสายยานยนต์และจักรยานยนต์ 3 ปีต่อเนื่อง3.อยู่ในรายชื่อประกาศรับรองการของสมาคม ตามระเบียบ กรรมการรอบตัดสินฯ
4.เป็นผู้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนคัดเลือกรางวัลในรอบแรก5.มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติเสื่อมเสียหรืออยู่ระหว่างถูกร้องเรียน
รูปแบบการให้คะแนน ลงคะแนนผ่านรายใบคะแนน
ระบบคะแนน vote 25 คะแนน 
การสิ้นสุดของกรรมการ หลังการประกาศผลการตัดสิน
ให้สมาชิกลงคะแนนเลือกรถที่คณะอนุกรรมการฯคัดสรรตามคุณสมบัติ ตามระเบียบดังนี้ 1.กรรมการตัดสินแต่ละคนถือคะแนนเต็ม 25 คะแนนเท่ากัน กรรมการแต่ล่ะคน ต้องมอบคะแนนให้กับรถที่ดีที่สุด 10 คะแนนจำนวน 1 คันเท่านั้น คะแนนที่เหลือให้กระจายไปยังรถที่มีคุณสมบัติตามลำดับ และเมื่อรวมคะแนนต้องมีไม่เกิน25 คะแนน 3.ต้องไม่ลงคะแนนไปยังรถคันอื่นเกินหรือเท่ากับ 10 คะแนน หลังจากมอบคะแนนให้รถที่ดีที่สุดแล้ว กรรมการต้องลงคะแนนให้รถอย่างน้อย 5 คัน กรรมการต้องเขียนเหตุผลประกอบในการเลือกรถและยินยอมให้เปิดเผยได้
การประกาศผลรางวัล
การประกาศผลรางวัล
ผลการตัดสิน จะถูกเก็บเป็นความลับ ให้กรรมการรวมคะแนน ส่งผลใส่ซองปิดผนึก การลงคะแนน รายบุคคลให้นายกสมาคมฯ เป็นผู้เก็บเก็บรักษาผลการลงคะแนนจนกว่าจะประกาศผล
การเปิดเผยผลคะแนน
สมาคมฯจะประกาศผลรางวัล พร้อมเปิดเผยผลคะแนนของรถที่เข้ารอบสุดท้ายพร้อมกัน

วันประกาศรางวัล
สมาคมจะประกาศผลรางวัลอย่างเป็นทางการในงานแถลงผลการประกวด รถยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี .... (Thailand car of the year ....) โดยในการมอบรางวัลครั้งแรกได้ประกาศจัดงานมอบรางวัลขึ้นในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
ที่มาเกี่ยวกับโลโก้(Logo)


ที่มาเกี่ยวกับโลโก้(Logo)
กรรมการบริหารสมาคมได้มีนโยบายให้ออกแบบตราสัญลักษณ์ “รางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี (ค.ศ.) Thailand car of the year…โดยการจัดการประกวดออกแบบผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งผลการประกวดผู้ได้รับรางวัลคือดีไซด์เนอร์” สาวิตร กวีนนท์”

ซึ่งแนวคิดของตราสัญลักษณ์ ได้ออกแบบโดยเน้นความเรียบง่าย หรูหราทันสมัยมีความเป็นอินเตอร์เนชันแนล ใช้กราฟิกธงชาติไทย รถมอเตอร์ไซค์ และรถยนต์ เป็นส่วนประกอบโทนสีน้ำเงิน-เทาให้ความรู้สึกทันสมัยสบายตาใช้ฟอนต์โมเดินทันสมัย รูปแบบโดยรวมดูน่าเชื่อถือ สง่างาม มีความเป็นเฟสติวัลมีเอกลักษณ์โดดเด่นจดจำง่าย

(Update 2020)

“รถยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี ” (THAILAND CAR OF THE YEAR )

จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยให้มีการพัฒนาก้าวหน้าไปในระดับสากลมากยิ่งขึ้นรวมถึงยังเป็นข้อมูลสำหรับผู้บริโภคที่จะนำไปใช้เป็นข้อมูลต่อการตัดสินใจซื้อตั้งแต่การเลือกสมรรถนะ, ความสะดวกสบาย, การออกแบบ, ความปลอดภัย, การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และที่สำคัญที่สุดคือความคุณค่าของรถและความคุ้มค่าของราคาได้อีกด้วย โดยตลอดสามปีที่ผ่านมาเราได้รถยนต์ที่ได้รับการยอมรับโดยผลโหวตของสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และจักรยานยนต์ไทย ที่ได้คัดกรองสุดยอดรถยนต์ที่คุ้มค่าในแต่ละปีนั่นๆ ลองไปดูกันว่าในปีที่ผ่านๆมา มีรถยนต์รุ่นใดบ้างที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้บ้าง

20152016201720182019

THAILAND CAR OF THE YEARS 2015

ฟอร์ด เอเวอร์เรสต์ 3.2 ไททาเนียม พลัส ราคา 1,749,000 บาท

ฟอร์ด เอเวอร์เรสต์ 3.2 ไททาเนียม พลัส (Ford Everest 3.2 Titanium+) รถยนต์เอนกประสงค์ มาดบึกบึน สัญชาติอเมริกัน คว้ารางวัลคาร์ออฟเดอะเยียร์ ของสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย เป็นปีแรก (2558) ใช้พื้นฐานแพลทฟอร์ม ของรถกระบะฟอร์ด เรนเจอร์ ซึ่งนำไปพัฒนาต่อให้เป็นรถอเนกประสงค์ อยู่ในกลุ่มรถปิคอัพดัดแปลง หรือ ที่เรียกกันว่า รถยนต์ PPV

เครื่องยนต์ ดีเซล 5 สูบแถวเรียง 20 วาล์ว เทอร์โบแปรผัน อินเตอร์คูลเลอร์ ปริมาตรกระบอกสูบ 3,198 ซีซี. ให้กำลังสูงสุด 200 แรงม้า ที่3,000 รอบต่อนาที แรงบิดสูงสุด 470 นิวตันเมตร ที่ 1,750-2,500 รอบต่อนาที ส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อมโหมดเปลี่ยนเกียร์แบบธรรมดา พร้อมกับระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ตลอดเวลา (ฟูลไทม์) และระบบความปลอดภัยเหนือคู่แข่งในกลุ่มรถยนต์พีพีวียุคนั้น

THAILAND CAR OF THE YEARS 2016

มาสด้า ซีเอ็กซ์-3 1.5 เอ็กซ์ดีแอล (ดีเซล)​ ราคา 1,193,000 บาท

มาสด้า ซีเอ็กซ์-3 1.5 เอ็กซ์ดีแอล (Mazda CX-3 1.5 XDL ) รถยนต์ครอสส์โอเวอร์ หน้าตาทันสมัย ได้รับรางวัลคาร์ออฟเดอะเยียร์ ของสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย เป็นปีที่ 2 (2559) เป็นยุคที่รถยนต์ครอสส์โอเวอร์กำลังได้รับความนิยมทั่วโลก ด้วยความคล่องตัวและมีระยะความสูงจากใต้ท้อง (GROUND CLEARRANCE) ที่มากกว่ารถซีดานทั่วไป ทำให้เหมาะกับการใช้งานในสภาพถนนที่หลากหลาย ขนาดตัวรถไม่ใหญ่เน้นความคล่องตัว โดดเด่นด้วยเทคโนโลยีสกายแอคทีฟ ทั้งเครื่องยนต์เบนซิน ขนาด 2.0 ลิตรและเครื่องยน์ดีเซล เทอร์โบ ขนาด 1.5 ลิตร

เครื่องยนต์ดีเซล SKYACTIV-D ขนาดความจุ 1.5 ลิตร ให้กำลังสูงสุด 106 แรงม้า ที่ 4,000 รอบ/นาที และแรงบิด 270 นิวตันเมตร ที่ 1,600-2,500 รอบ/นาที ส่งกำลังด้วยชุดเกียร์อัตโนมัติ 6 จังหวะ ซึ่งเป็นรถที่สามารถตอบสนองการขับขี่ได้ดี ทั้งในและนอกเมืองอีกทั้งยังมีอัตราบริโภคน้ำมันจากการใช้งานที่ประหยัดมาก

THAILAND CAR OF THE YEARS 2017

ฮอนด้า ซีอาร์–วี รุ่น ดีที–อีแอล 4WD (ดีเซล) ราคา 1,699,000 บาท

ฮอนด้า ซีอาร์-วี รุ่น ดีที-อีแอล 4WD (HONDA CR-V DT-EL 4WD ) รถยนต์เอนกประสงค์ มาดหรู ขนาด 7 ที่นั่ง ได้รับรางวัลคาร์ออฟเดอะเยียร์ ของสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย เป็นปีที่ 3 (2560) ได้รับการออกแบบและพัฒนาใหม่ทั้งหมด ตอบสนองการใช้งานที่หลากหลาย เพิ่มรุ่นเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 1.6 ลิตร พร้อมเทอร์โบแบบทูสเตจ ที่ทันสมัยเข้ามา ติดตั้งชุดส่งกำลังแบบเกียร์อัตโนมัติชุดใหม่

เครื่องยนต์ดีเซล i-DTEC DIESEL TURBO แบบ 4 สูบ ขนาด 1.6 ลิตร ให้กำลังสูงสุด 160 แรงม้า ที่ 4,000 รอบต่อนาที แรงบิดสูงสุด 350 นิวตัน-เมตร ที่ 2,000 รอบต่อนาที เทียบเท่าเครื่องยนต์ดีเซลขนาดใหญ่ ส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ 9 จังหวะ พร้อมปุ่มควบคุมเกียร์แบบสวิตช์ (Shift by Wire) ให้อัตราสิ้นเปลืองเพียง 18.9 กม./ลิตร ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพียง 141 กรัมต่อกิโลเมตร ใช้ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ Real Time 4WD

THAILAND CAR OF THE YEARS 2018

Toyota C-HR (โตโยต้า)

โตโยต้า ซี-เอชอาร์ (TOYOTA C-HR) บ้านเราย่อมาจาก Coupe High Rider รุ่นที่ทดสอบ คือรุ่น เครื่องยนต์ไฮบริด มี 2 รุ่นย่อย คือรุ่นท็อป (HV HI ) รุ่นรอง (HV Mid) โครงสร้างใหม่ TNGA (Toyota New Global Architecture) ให้แข็งแกร่ง รวมถึงจุดศูนย์ถ่วงต่ำ

เครื่องยนต์ 2 ทางเลือกได้แก่ เบนซิน 1.8 ลิตร กำลังสูงสุด 140 แรงม้า และไฮบริด ขนาด 1.8 ลิตร กำลังสูงสุดทั้งระบบ 122 แรงม้า (เครื่องยนต์เบนซิน 1.8 ลิตร 98 แรงม้า ขับเคลื่อนร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า กำลังสูงสุด 72 แรงม้า) มีจุดเด่นที่การประหยัดเชื้อเพลิงโดยรวม และการขับขี่ในเมืองที่โดดเด่นตามแบบฉบับขุมพลังไฮบริดขนานแท้ ยกชุดมาจากรถไฮบริดร่วมค่าย นั่นคือ Prius รุ่นล่าสุด (อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเฉลี่ย 23.3 กม./ลิตร ในเมือง 35.7 กม./ลิตร นอกเมือง 19.2 กม./ลิตร)

ระบบความปลอดภัย มีระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาด้านข้าง ระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ ระบบความปลอดภัยเตรียมตัวก่อนการชน ระบบครูสคอนทโรลแปรผันความเร็ว ระบบเตือนการออกนอกเลนโดยไม่เจตนาพร้อมการหน่วงพวงมาลัย และระบบเตือนอาการเมื่อยล้าของผู้ขับ

ราคาจำหน่าย รุ่น 1.8 Entry 979,000 บาท / รุ่น 1.8 MID 1,039,000 / รุ่นเครื่องยนต์ไฮบริด HV MID 1,069,000 บาท / รุ่น HV HI 1,159,000 บาท

THAILAND CAR OF THE YEARS 2019

Mazda 3 (มาสด้า 3)

Mazda 3 นำหน้าเป็นรุ่นแรกของ KODO Design ยุคใหม่มาเสนอพร้อม เทคโนโลยี่ Skyactiv Generation ใหม่ เป็นรถยนต์ในกลุ่ม C-Segment มีให้เลือกทั้งฟาสท์แบค และซีดาน เครื่องยนต์ขนาด 2.0 ลิตร 4 สูบ ให้กำลังสูงสุด 165 แรงม้า ที่ 6,000 รอบต่อนาที แรงบิดสูงสุด 213 นิวตัน-เมตร ที่ 4,000 รอบต่อนาที รองรับน้ำมันได้สูงสุดถึง แกสโซฮอล์ ออกเทน อี85 ระบบรองรับหน้าแมคเฟอร์สันสตรัท ด้านหลังทอร์ชั่นบีม

ราคาจำหน่าย: Mazda 3 (มาสด้า 3) รุ่นสูงสุด 2.0 SP 1,198,000 บาท

ตารางงานแถลงข่าว ปี 2562