หน้าแรก สมาคม สรยท. ข่าวสมาคม แจ้งรายชื่อรับทุนการศึกษาสำหรับบุตร – ธิดาสมาชิกสมาคมฯ ประจำปี 2562

แจ้งรายชื่อรับทุนการศึกษาสำหรับบุตร – ธิดาสมาชิกสมาคมฯ ประจำปี 2562

สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย มีนโยบายมอบทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาบุตร – ธิดาของสมาชิกสมาคมฯ ปีการศึกษา 2562 ทุนการศึกษาละ 5,000 บาท โดยสมาชิกผู้ขอรับทุน ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเข้าร่วมกิจกรรมที่สมาคมฯ จัดขึ้น อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยแบ่งเป็น กิจกรรมเสวนา/สัมมนาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และกิจกรรมอื่นๆ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

สมาคมฯ ได้ตรวจสอบเอกสารการขอรับทุนการศึกษาพร้อมข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมระหว่าง เดือน มีนาคม 2561 – มีนาคม 2562 และขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์รับทุนการศึกษา ดังนี้

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ- สกุล สื่อ เลขสมาชิก
1 นาย จีรศักดิ์  สุวรรณพืช รายการวิทยุ Car for Life 137
2 นาย เจษฎายุทธ์ ณรงค์น้อย นิตยสาร เดอะรัน 14
3 นาย ชลัคร ช่วยชู checkraka.com 139
4 นาย ชาลี เชนส้ม รายการ Motor Running 67
5 นาย ณวินท์ ยาศรี นิตยสาร In for life 276
6 นาย ณัฐพล จีระมงคลกุล GrandPrix 160
7 นาง ณัฐพัชร์ อัครพรพูนผล realtimecarmagazine 309
8 นาย ณัฐเวช ยอดแสง carinner 115
9 นาย ธนสาร เสาวมล ฟอร์มูล่า, 4WHEELS, autoinfo 117
10 นาย ธรรมปพน ปั้นคุ้ม  อินไซต์มอเตอร์เรซซิ่ง 262
11 นาง ธิดารัตน์ ลอย Astv ผู้จัดการรายวัน 47
12 นางสาว ธีรดา  เงินเจริญ benewsonline.com 256
13 นาย ธีรวัฒน์  ดุรงค์กวิน นสพ.ผู้จัดการ 360, MGR Online 16
14 นาย นนท์ธีร์ นุตกุล restmetalk.com 226
15 นาย นิติ โมราวรรณ นสพ.แนวหน้า 61
16 นาย ปฐพี ชูมณี customstylethailand ,เพจ คอยทอล์ค 224
17 นางสาว ปาร์จารีย์ ทัศนชลีจิระโชติ สื่อสากล 116
18 นาย ปิยะ มีทรัพย์ไพบูลย์ www.motorforward.com 40
19 นาย พรหมมินทร์  งามจั่นศรี www.Driveautoblog.com 229
20 นาย พลสิทธิ์ นาคใจเสือ โรดเรซซิ่ง 192
21 นาย พิเชษฐ์ แจ่มกระทึก SAFE SAVE DRIVE FM89.5,
lifestyle224.com
43
22 นาย พิสิษฐ์ ภาระก้านตรง  2FAST magazine 239
23 นาย ไพรัช จันทรวิเศษ Auto Motor TV, Autoworldthailand.com 187
24 นาย ภาคภูมิ ภู่กาญจน์ นสพ.แนวหน้า 204
25 นาย เมธัส เจริญอรุโณทัย www.carrushhome.com 95
26 นาย ยุทธพงษ์ ภาษี www.thaiautopress.com กิตติมศักดิ์
27 นาย รติ ปานทอง  GT-R maxx on wave, GTRMAXX.COM 203
28 นาย รังสรร  ทองภู In marketing, inmarketingnews 32
29 นางสาว รุ่งรัตน์  ขวัญชื้น รายการ GPS เส้นทางโฟกัส 13
30 นาง ลักษณา แตงร่มใบ นิตยสาร In for life 275
31 นาย ลิขิต น้าประเสริฐ 4WHEELS 127
32 นางสาว วรวลัญช์ อาสว่าง รายการ Z-TV 271
33 นาย วิฑูรย์  กุลธวัชชัย สยามกีฬา, auto time, siamsport 22
34 นาย วิทิต  สุนทรสุข www.auto-thailand.com 11
35 นาย วีรวิชญ์ ช้างแรงการ ไรเดอร์ส คลับ 193
36 นาย ศักดิ์ณรงค์ ฉันทศาสตร์ รายการ Autolike TV, AutolikeTV.com 124
37 นาย สนวัตร  สุนทรกรัณย์ สยามรัฐรายวัน, car on TV 136
38 นาย สมวิน จิรศักดิ์อานนท์ นิตยสาร EVO 133
39 นาย สราวุธ คำศรี นิตยสาร ตลาดรถ 78
40 นางสาว สริตา โรจน์วัฒนวงศ์ BIZTOSUCCESS.COM 63
41 นาย สินธุ์ชัย ภมรพล นสพ.กรุงเทพธุรกิจ 132
42 นาย สุธายุทธ นาคปนคำ The Run 169
43 นางสาว สุธารัตน์  หิรัญภิงคา Two Wheels Action 327
44 นาย สุธี โตเกสร www.Autofreestyle.com 142
45 นาย อภิชัย ไกรนุกูล นสพ.สยามรัฐ 164
46 นาย อรรครินท์ ห้องดอกไม้     ผู้จัดการรายวัน, manager.co.th 199
47 นางสาว อัจฉรา  เงินเจริญ benewsonline.com 257
48 นาย เอกชัย  ขำขนิษฐ autoworldthailand.com 3

 

สมาชิกที่ผ่านเกณฑ์กรุณามารับทุนการศึกษาด้วยตัวเองในวันที่ 20 มีนาคม 2562 (หลังการประชุมใหญ่สามัญประจำปี) 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ : ฝ่ายทะเบียนสมาชิก  คุณลิขิต น้าประเสริฐ โทร. 08 1808 0227

 

กำหนดการ
งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
พิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก และงานเลี้ยงสังสรรค์
TAJA PRESS THANK “สองทศวรรษ สราญรมย์ คนข่าวยานยนต์”

15.30 น.        ลงทะเบียนสมาชิกสามัญ / รับสมัครสมาชิกใหม่ / ต่ออายุสมาชิก

16.00 น.       เริ่มประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
                   – รายงานผลการดำเนินงานสมาคม มีนาคม 2561 – มีนาคม 2562
                   – รายงานการเงินสมาคม ปี 2561 – ก.พ. 2562
                   – แถลงวิสัยทัศน์ 20 ปีสมาคม / เป้าหมาย การดำเนินงาน
                      ของคณะกรรมการวาระปัจจุบัน

18.00 น.        เริ่มลงทะเบียน งานเลี้ยงสังสรรค์ TAJA PRESS THANK
                    “สองทศวรรษ สราญรมย์ คนข่าวยานยนต์”

18.30 น.        พิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก ประจำปี 2562

19.00 น.        พิธีมอบโล่เกียรติคุณให้กับผู้สนับสนุนสมาคม

19.30 น.        งานเลี้ยงสังสรรค์  TAJA PRESS THANK “สองทศวรรษ
                    สราญรมย์ คนข่าวยานยนต์”

21.00 น.         เสร็จสิ้นพิธีการ