หน้าแรก สมาคม สรยท. ข่าว อุปกรณ์เกี่ยวเนื่อง วิทยาลัยชุมชนสตูล คว้าสุดยอดแผนงานพัฒนาชุมชนแบบชาญฉลาด ในโครงการ “Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน ปี 4”

วิทยาลัยชุมชนสตูล คว้าสุดยอดแผนงานพัฒนาชุมชนแบบชาญฉลาด ในโครงการ “Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน ปี 4”

โครงการเพื่อสังคม “Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน ปี 4 : Smart Life for All” ซึ่งจัดโดย บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ผู้ให้บริการสถานีบริการน้ำมันคุณภาพระดับโลกภายใต้แบรนด์ “คาลเท็กซ์” ร่วมกับ มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนไทย กล้าคิด กล้าแสดงออก ในการทำประโยชน์ให้แก่สังคม

ผ่านกิจกรรมการประกวดแผนงานเพื่อพัฒนาชุมชนแบบชาญฉลาด โดยมุ่งเน้นเยาวชนระดับชั้นอุดมศึกษากว่าทั่วประเทศ  ณ โรงแรมชาเทรียม เรสซิเดนซ์ สาทร กรุงเทพฯ

นายซาลมาน ซาดัต ประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้โครงการ Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน เป็นประจำทุกปี โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเข้าไปมีส่วนร่วมในการส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม โดยเฉพาะกับกลุ่มเยาวชนไทย จึงได้สานต่อโครงการ “Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน ปี 4” โดยความร่วมมือกับ มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF)

ในปีนี้เรามุ่งเน้นไปที่เด็กในระดับมหาวิทยาลัย ให้เสนอแนะแนวคิดในการจัดทำแผนงานเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมไทยแบบชาญฉลาด ภายใต้แนวความคิด “Smart Life for All” ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เรารู้สึกดีใจที่ได้เห็นความตั้งใจและการให้ความสนับสนุนจากทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรณรงค์ส่งเสริมศักยภาพเยาวชนไทยในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สำหรับโครงการ “Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน ปี 4” นี้ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจาก นิสิต นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ ที่ส่งแผนงานเข้าประกวดกว่า 60 ทีม และทางคณะกรรมการได้ทำการคัดเลือกทีมที่ผ่านเข้ารอบจำนวน 11 ทีม เพื่อลงพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนให้เป็น Smart Community โดยทางบริษัทฯ เชื่อว่าโครงการ “Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน ปี 4” จะสามารถยกระดับให้ชุมชนมีวิสัยทัศน์กว้างไกล สอดคล้องกับอัตลักษณ์ วัฒนธรรม และคุณภาพของชุมชนได้ตามเป้าหมาย อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างอนาคตอันชาญฉลาดให้กับเยาวชนไทย ผู้เข้าร่วมโครงการได้อย่างมีประสิทธิผลและยั่งยืน”

การตัดสินโครงงานได้พิจารณาจาก ผลสำเร็จและความยั่งยืนของโครงการ 20% พัฒนาการด้าน SMART Life ในพื้นที่ 25% การใช้นวัตกรรม 15% ความคุ้มค่ากับงบประมาณ 15% การมีส่วนร่วมกับชุมชนและผู้ค้าร่วม 25% ซึ่งหลังการพิจารณาอย่างคร่ำเคร่งของคณะกรรมการปรากฏว่า ทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายมีจำนวน 11 ทีมจากทั้งหมด 60 ทีม โดยทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โครงการคาลเท็กซ์ สานใจสร้างท่าเรือใหม่ให้น้องและค่ายพัฒนาเยาวชน โดยทีมบินหลาไฟ จังหวัดสตูล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โครงการฟื้นฟูบทบาทกระบือสู่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนวัตวิถี โดยทีม Family All Smart Life จังหวัดนครพนม และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โครงการ P8 Waterbike โดยทีม Phoenix RMUTR จังหวัดอ่างทอง นอกจากนี้ยังมีรางวัลชมเชยอีก 4 รางวัล โดยทีมที่ได้รับรางวัลทั้งหมดจะได้รับโล่เกียรติยศ และทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 120,000 บาท

โดยทีมบินหลาไฟ จังหวัดสตูล เจ้าของรางวัลชนะเลิศ ซึ่งมีสมาชิกในทีมทั้งหมด 8 คน ได้แก่ นายอาหมาด มะหมีน, นายรุทธิชัย สัสดี, นายอิสมาแอล กริยาพินันท์, นายเฝาซี กาลีโลน, นายมารุต เบ็ญอาหลี, นางสาวสุดารัตน์ อุเส็น, นางสาวอัฟนาน วายะโย๊ะ และ นางสาวสายทิพย์ หวันหะสัน

อนึ่ง โครงการ Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน ปี 4  เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “Energy for Learning” ของเชฟรอน ซึ่งเป็นโครงการช่วยเหลือสังคมที่สำคัญของคาลเท็กซ์ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยเป็นกิจกรรมที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของทุกๆ ฝ่าย ที่ช่วยเหลือพัฒนาสังคมเพื่อการเรียนรู้ของไทยอย่างต่อเนื่อง