หน้าแรก สมาคม สรยท. ข่าวสมาคม ประกาศสมาคม สรยท. ขอแจ้งเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

สรยท. ขอแจ้งเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

TAJA Logo

ตามที่สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย (สรยท.) กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ วาระปี 2563-2565 และพิธีมอบรางวัล TAJA Best Content Award 2019 ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ณ The Halls ถนนวิภาวดีรังสิต ดังที่แจ้งให้ทราบแล้วนั้น                                           

ทางสมาคมฯ ขอเลื่อนกำหนดการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 พิธีมอบรางวัล TAJA Best Content Award 2019 และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ วาระปี 2563-2565 ในวันดังกล่าวออกไปเป็น วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ The Halls ถนนวิภาวดีรังสิต                                                                           

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเรียนเชิญท่านสมาชิกเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว เพื่อรักษาสถานะสมาชิกภาพ รักษาสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่พึงมี