หน้าแรก สมาคม สรยท. สรยท. มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกกรณีสถานการณ์ COVID-19

สรยท. มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกกรณีสถานการณ์ COVID-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ซึ่งได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงกับสมาชิกของสมาคมฯ ในการประกอบวิชาชีพทั้งทางตรงและทางอ้อม สมาคมฯ ได้เล็งเห็นความเดือนร้อนของสมาชิก ได้มีเสนอวาระการประชุมพิเศษเร่งด่วนเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เพื่อพิจารณาช่วยเหลือสมาชิกกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเงินช่วยเหลือเยียวยาเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระสมาชิก 2 รายการ ดังนี้

1. งดเว้นค่าบำรุงสมาคมประจำปี 2563 จำนวน 100 บาท
2. มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกกรณีสถานการณ์ โควิด-19 จำนวน 3,000 บาท/ราย

รายชื่ออนุมัติเงินช่วยเหลือสมาชิกกรณีสถานการณ์ COVID-19 รอบแรก (10/4/63)

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล เลขสมาชิก สถานะ
1 กรกรณัฐ วิรัชศิลป์ 337 โอนแล้ว
2 กษิรา ศรีสุวรรณ 188 โอนแล้ว
3 กัญญณัช  กินนารี 102 โอนแล้ว
4 กันย์ ฉันทภิญญา 21 โอนแล้ว
5 กาญจนา สัตยไพศาล   279 โอนแล้ว
6 เกียรติสยาม เกิดทรัพย์ 56 โอนแล้ว
7 ขจรศักดิ์ ลอย 138 โอนแล้ว
8 ขวัญกันทรลักษ์ พลเยี่ยม 185 โอนแล้ว
9 ขวัญลดา พิมพ์บัณฑิต 241 โอนแล้ว
10 จงจิตต์  มงคลสิริฤกษ์ 15 โอนแล้ว
11 จตุรงค์  หมื่นทิพย์ 367 โอนแล้ว
12 จักรพันธุ์ ชื้อเจริญศักดิ์ 352 โอนแล้ว
13 จิระวรรณ  ถนัดช่างแสง 258 โอนแล้ว
14 จิรัฐชัย สุนทรวิภาต 141 โอนแล้ว
15 จิราพร ศรีอำไพ 303 โอนแล้ว
16 จีรชา ใจเปี่ยม 273 โอนแล้ว
17 จีรศักดิ์ สุวรรณพืช 137 โอนแล้ว
18 จุฑามาศ  ไชยวรรณ์ 270 โอนแล้ว
19 จุฑามาศ สุภณชัย 183 โอนแล้ว
20 จุฑารัตน์ อุ้มญาติ 18 โอนแล้ว
21 เจษฎายุทธ์  ณรงค์น้อย 14 โอนแล้ว
22 ชญานิน โชติชมภูพงษ์ 338 โอนแล้ว
23 ชญาพน เอกฉัตร์ 306 โอนแล้ว
24 ชนกันต์  พลจันทึก 75 โอนแล้ว
25 ชยิสรา    อารียสมบัติ 353 โอนแล้ว
26 ชลัคร ช่วยชู 139 โอนแล้ว
27 ชัชรินทร์ วงศ์สงวน 62 โอนแล้ว
28 ชาลี  เชนส้ม 67 โอนแล้ว
29 ชิชาณัฏฐ์  อัครฐิติชญาพร 349 โอนแล้ว
30 ชุมพล ณ ตะกั่วทุ่ง 52 โอนแล้ว
31 ณรงค์ฤทธิ์ กิตติวัฒนานันท์ 376 โอนแล้ว
32 ณวินท์ ยาศรี 276 โอนแล้ว
33 ณัฐเทพ เผ่าจินดา 64 โอนแล้ว
34 ณัฐนันท์  เสริมกิจเสรี 77 โอนแล้ว
35 ณัฐพล จีระมงคลกุล 160 โอนแล้ว
36 ณัฐพล ฉัตรธนโชติกุล 361 โอนแล้ว
37 ณัฐพล เดชสิงห์ 84 โอนแล้ว
38 ณัฐพัชร์ อัครพรพูนผล 309 โอนแล้ว
39 ณัฐเวช ยอดแสง 115 โอนแล้ว
40 เดชพันธุ์ นามบุญสิงห์พล 69 โอนแล้ว
41 เดชา ไกรศิริเดชา 20 โอนแล้ว
42 เตมีย์ ลิ้มตระกูล 163 โอนแล้ว
43 ไตรวุธ วีรานนท์ 311 โอนแล้ว
44 ทนง แซ่เล้า 221 โอนแล้ว
45 ทนญชัย  นิ้มสุนทร 171 โอนแล้ว
46 ทศพร ยงทวิชาชาติ 335 โอนแล้ว
47 ทัศนียา ไกรศิริเดชา 74 โอนแล้ว
48 ธนทรัพย์ สามสุวรรณ 351 โอนแล้ว
49 ธนวัฒน์ บรรลุกิจ 34 โอนแล้ว
50 ธนสาร​ เสาว​มล 117 โอนแล้ว
51 ธนัญชัย ยอดธรรมา 87 โอนแล้ว
52 ธมนรัชต์ ยงพรพาณิชย์ 313 โอนแล้ว
53 ธรรมปพน ปั้นคุ้ม 262 โอนแล้ว
54 ธัญชนก บรรลุกิจ 35 โอนแล้ว
55 ธิดารัตน์ ลอย  47 โอนแล้ว
56 ธีรดา เงินเจริญ 256 โอนแล้ว
57 ธีรธรรม ธรรมศรี 372 โอนแล้ว
58 ธีระโชติ คงทน 68 โอนแล้ว
59 นนท์ธีร์ นุตกุล 226 โอนแล้ว
60 นพพร  ณรงค์น้อย 280 โอนแล้ว
61 นรินทร โชติภิรมย์กุล 123 โอนแล้ว
62 นัทท์นลินทน์    สมปราชญ์ 314 โอนแล้ว
63 นัทธมน มังกรแก้ว 355 โอนแล้ว
64 นัทภัค หิรัญรัตน์ 277 โอนแล้ว
65 นิติ โมราวรรณ  61 โอนแล้ว
66 นินาท เทียบเทียม 339 โอนแล้ว
67 นุสรา เงินเจริญ 111 โอนแล้ว
68 ปกรณ์ ทัตธนสมบัติ 357 โอนแล้ว
69 ปฐพี  ชูมณี 224 โอนแล้ว
70 ปนิษฐา กันทะเวียง 348 โอนแล้ว
71 ปรม พวงงาม 100 โอนแล้ว
72 ปราณี ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 358 โอนแล้ว
73 ปรีดาภาส แก้วกำพล 356 โอนแล้ว
74 ปรียานุช ปิ่นอำคา 362 โอนแล้ว
75 ปัญญาเดช  ฉิมพาลี 316 โอนแล้ว
76 ปาณ์นพ ศิลปี 237 โอนแล้ว
77 ปิยธิดา คิดอ่าน 213 โอนแล้ว
78 ปิยวัฒน์ จิตมา 60 โอนแล้ว
79 ปิยะ มีทรัพย์ไพบูลย์ 40 โอนแล้ว
80 ปิยะณัฐ วงศ์ราษฎร์ 342 โอนแล้ว
81 ปิยะพล ยินดี 360 โอนแล้ว
82 เปรมยุพล นามบุญสิงห์พล 70 โอนแล้ว
83 เปรมศักดิ์ เพียรพานิชย์ 66 โอนแล้ว
84 พรชัย   ลีลาศิระกุล 368 โอนแล้ว
85 พลพัต สาเลยยกานนท์ 155 โอนแล้ว
86 พลสิทธิ์ อุชชิน 83 โอนแล้ว
87 พัชระ ผ่องพัฒน์  42 โอนแล้ว
88 พิชญ์สินี มีชำนะ 234 โอนแล้ว
89 พิเชษฐ์ แจ่มกระทึก 43 โอนแล้ว
90 พิตรพิบูล อภิสรเมธาสิทธิ์ 318 โอนแล้ว
91 พิสิษฐ  ภาระก้านตรง 239 โอนแล้ว
92 พีรพล กนิษฐะเสน 340 โอนแล้ว
93 พุฒิพัฒน์   สุริยะธัญสิริ 1 โอนแล้ว
94 พุทธิ ผาสุข 170 โอนแล้ว
95 พูลทรัพย์ ติยะจันทร์ 379 โอนแล้ว
96 ไพรัช จันทรวิเศษ 187 โอนแล้ว
97 ภัทร์ฐิตา  วิอุ่น 215 โอนแล้ว
98 ภาคภูมิ ภู่กาญจน์ 204 โอนแล้ว
99 ภีมสินี  รัตน์อ่อน 294 โอนแล้ว
100 มณฑล วงษ์โซ  272 โอนแล้ว
101 มนต์ชัย สว่างศรี 217 โอนแล้ว
102 มนตรี แซ่หุ่น 249 โอนแล้ว
103 เมธัส เจริญอรุโณทัย 95 โอนแล้ว
104 รติ ปานทอง 203 โอนแล้ว
105 รังสรร ทองภู 32 โอนแล้ว
106 รัตนา ภู่มาก 233 โอนแล้ว
107 รุ่งรัตน์ ขวัญชื้น 13 โอนแล้ว
108 ฤติมา จุลโลบล 161 โอนแล้ว
109 ลักษณา แตงร่มใบ 275 โอนแล้ว
110 วงศ์สุภัทร์ คงสวัสดิ์ 285 โอนแล้ว
111 วนิดา มานิดสรา 244 โอนแล้ว
112 วนิตดา  อมรวัฒนา 320 โอนแล้ว
113 วรชัย ปัญญาแพง 289 โอนแล้ว
114 วรณัฐพล เพิ่มสันเทียะ 297 โอนแล้ว
115 วรพร บัวขาว 321 โอนแล้ว
116 วรวลัญช์ อาสว่าง   271 โอนแล้ว
117 วรวุฒิ   เลิศคำ            369 โอนแล้ว
118 วรินกาญจน์  อชิรศิรโรจน์  347 โอนแล้ว
119 วโรดม อิ้วลันตา 37 โอนแล้ว
120 วสุมดี พฤกษฎาจันทร์ 322 โอนแล้ว
121 วัชราพร ผลดี 336 โอนแล้ว
122 วัลภา คำศรี 343 โอนแล้ว
123 วิชาธร​ สงสัย​เกตุ 363 โอนแล้ว
124 วิฑูรย์ กุลธวัชชัย 22 โอนแล้ว
125 วิทิต สุนทรสุข 11 โอนแล้ว
126 วิริยา บุญเทศ       125 โอนแล้ว
127 วิโรจน์ ธัญญหาญ 19 โอนแล้ว
128 วิศรุต เหมประยูร 364 โอนแล้ว
129 วีรวิชญ์ ช้างแรงการ 193 โอนแล้ว
130 วีรียา  สิงห์เวียง 211 โอนแล้ว
131 ศศิธันณ์  แมลงภู่ 162 โอนแล้ว
132 สนวัตร  สุนทรกรัณย์ 136 โอนแล้ว
133 สมชาย  เกตุหอม 324 โอนแล้ว
134 สมชาย พรหมหนู 73 โอนแล้ว
135 สมบัติ  วัฒนวิไลกุล 39 โอนแล้ว
136 สยาม สิทธิศาสตร์ 140 โอนแล้ว
137 สราวุธ คำศรี 78 โอนแล้ว
138 สริตา  โรจน์วัฒนวงศ์ 63 โอนแล้ว
139 สลิล ลครลี 143 โอนแล้ว
140 สารฑูล. สักการเวช 54 โอนแล้ว
141 สุกิจ เลิศธนะแสงธรรม 172 โอนแล้ว
142 สุชาดา ผู้รักสงบ 298 โอนแล้ว
143 สุดาภรณ์ ไกรแก้ว 174 โอนแล้ว
144 สุทธา สถาปิตานนท์ 259 โอนแล้ว
145 สุทธินันท์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 247 โอนแล้ว
146 สุทธิสา สวัสดิ์ถึก 260 โอนแล้ว
147 สุธายุทธ นาคปนคำ 169 โอนแล้ว
148 สุธารัตน์  หิรัญภิงคา 327 โอนแล้ว
149 สุธี โตเกษร 142 โอนแล้ว
150 สุพัฒน์ นาคฤทธิ์ 110 โอนแล้ว
151 สุพัด ทวีสินอุดม 373 โอนแล้ว
152 สุภัคตรา  ผ่าผล 328 โอนแล้ว
153 สุมณฑา จิตประชากร 345 โอนแล้ว
154 สุเมธ เศษกระโทก 329 โอนแล้ว
155 สุรชัย มณีมหานนท์ 212 โอนแล้ว
156 สุรชิต รัตนมนตรี 375 โอนแล้ว
157 สุรเชษฐ์ กิมจีน 96 โอนแล้ว
158 สุรีย์ภรณ์ แซ่เตียว 284 โอนแล้ว
159 สุวิวัฒน์ อัครพรพูนผล 330 โอนแล้ว
160 อนุชา ใจเปี่ยม 223 โอนแล้ว
161 อภิชัย  ไกรนุกูล 164 โอนแล้ว
162 อภิวรรณ โหมดเทศน์ 374 โอนแล้ว
163 อภิวัฒน์ชัย  ทองวิวัฒน์ 301 โอนแล้ว
164 อรรครินท์ ห้องดอกไม้ 199 โอนแล้ว
165 อรอุมา แก้วชู 17 โอนแล้ว
166 อริสรา อุ้มญาติ 332 โอนแล้ว
167 อัจฉรา  เงินเจริญ 257 โอนแล้ว
168 อัญฐิกา  ศิลวัตร์ 365 โอนแล้ว
169 อัฐฒา นายเรือ 126 โอนแล้ว
170 อาทิตย์  ฉิมพาลี  377 โอนแล้ว
171 อานันท์ จูกอ 80 โอนแล้ว
172 เอกชัย ขำขนิษฐ 3 โอนแล้ว
173 เอกลักษณ์ สูยะศุนานนท์ 114 โอนแล้ว
174 ภัชรี เอกฉัตร์  33 โอนแล้ว
175 วชิระ เรื่องมาลัย  79 โอนแล้ว

 

รายชื่ออนุมัติเงินช่วยเหลือสมาชิกกรณีสถานการณ์ COVID-19 รอบที่ 2 (20/4/63)

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล เลขสมาชิก สถานะ
1 กิตติพงศ์ ศรีเจริญ 158 โอนแล้ว
2 ก้องเกียรติ  ศรีทับทิม 238 โอนแล้ว
3 จินดา ลัยนันท์ 118 โอนแล้ว
4 ธนกฤต​ ธนะ​สาร​เจริญ​ 366 โอนแล้ว
5 พรหมมินทร์ งามจั่นศรี 229 โอนแล้ว
6 พุฒิเชฏฐ์  ตรงซื่อสัตย์  184 โอนแล้ว
7 มัณฑนา เชตุวัลลภกุล 227 โอนแล้ว
8 เมลดา กิจไกรลาศ 371 โอนแล้ว
9 โยธิน กิจไกรลาศ 370 โอนแล้ว
10 รุ่งกานต์ แย้มไชยา 350 โอนแล้ว
11 ลิขิต น้าประเสริฐ  127 โอนแล้ว
12 วุฒิณี ทับทอง  157 โอนแล้ว
13 ศักดิ์ณรงค์ ฉันทศาสตร์ 124 โอนแล้ว
14 สมวิน จิรศักดิ์อานนท์ 133 โอนแล้ว
15 สมหมาย มังคละพุทธิภักดิ์ 107 โอนแล้ว
16 สายชล  อรรถาเวช 166 โอนแล้ว
17 สุชารัตน์​ ธานิศธนพัฒน์ 325 โอนแล้ว
18 สุทธิชัย เตียวยืนยง 186 โอนแล้ว
19 สุภรณ์ ถาวรนิธิ 99 โอนแล้ว
20 สุรพล​ สุประดิษฐ์​ ณ​ อยุธยา 122 โอนแล้ว
21 อทิติ ศศิโรจน์  128 โอนแล้ว
22 อมร พวงงาม  27 โอนแล้ว
23 เอกรินทร์ อัสดรธีรยุทธ์  76 โอนแล้ว
24 พินิต ทองสุข กิตติมศักดิ์ โอนแล้ว
25 วัชระ ธรรมศรี     กิตติมศักดิ์ โอนแล้ว

 

รายชื่ออนุมัติเงินช่วยเหลือสมาชิกกรณีสถานการณ์ COVID-19 รอบสุดท้าย (2/5/63)

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล เลขสมาชิก สถานะ
1 กิตติศักดิ์ ไพศาลธนจิต 207 โอนแล้ว
2 เกรียงศักดิ์ ปันสม 305 โอนแล้ว
3 คทาทอง  ไวทยานนท์   134 โอนแล้ว
4 ไชยรัตน์ ไพศาลธนจิตร   159 โอนแล้ว
5 วรัญญู ยอดพรหม 195 โอนแล้ว
6 วีระพงษ์ พุ่มผกา  131 โอนแล้ว
7 สมศักดิ์  มีลือการ 4 โอนแล้ว
8 สุวัจชัย อินทร์แก้ว 181 โอนแล้ว
9 อรรคพล สุทธะพินทุ 2 โอนแล้ว
10 อังคณา มะพล  58 โอนแล้ว