สวัสดิการสมาชิก สรยท.

1. ทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก

2. กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย

3. เงินช่วยเหลือสมาชิกกรณีบิดา-มารดา เสียชีวิต

4. เงินช่วยเหลือสมาชิกกรณีพิเศษ (เจ็บป่วย)

5. เงินช่วยเหลือทันตกรรม

6. ประกันอุบัติเหตุ

7. ตรวจสุขภาพประจำปี

ตารางงานแถลงข่าว ปี 2562